bionature@bionature.sk

Kategórie

Názory zákazníkov

Vyskúšala som zelený jačmeň a som veľmi spokojná. Dodanie bolo rýchle a jačmeň chutí výborne.

Monika z Košíc

Viac názorov

Ochrana osboných údajov

Ochrana osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva spoločnosť Green Medical s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 11000 Praha, Česká republika, IČO: 02305348, telefonický kontakt: 0948 108 575, emailový kontakt: info@bionature.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

A.- Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu
Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným  pôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri  pracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

B.- Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje prevádzku týchto webových stránok.
Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených
s využívaním služieb spojených s užívateľských účtom, ktoré by inak nebolo možné
poskytovať v plnom rozsahu. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľských účtom.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou prostredkovateľa.

 

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies určené k zaisteniu ich funkčnosti, k analýze návštevnosti a na reklamné účely.

Súbory cookies (anglicky koláčik, sušienka) označujú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú webovému prehliadaču. Ten ich uloží na zariadení užívateľa (počítač, mobil či tablet). Pri každej ďalšej návšteve týchto webových stránok potom webový prehliadač užívateľa tieto dáta posiela späť serveru.

Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov a ukladá do nich užívateľské predvoľby. Cookies nie sú nijako zabezpečené, a to vrátane zhromaždených údajov.

 

Používanie súborov cookies je možné nastaviť priamo vo webovom prehliadači užívateľa.

 

Informácie o jednotlivých webových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na nasledovných stránkach:

 

 

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

 

Ako Google využíva súbory cookies zistíte tu

 

Upozornenie: Na stránke bionature.sk nepredávame lieky a naše produkty nie sú určené na liečenie, diagnózu alebo prevenciu chorôb, ale iba ako výživové doplnky.

 

Mapa stránky

 ________

Kontaktujte nás

 ___________

Green Medical, s.r.o., Rybná 716/24, Praha

0948 386 637

Facebook

bionature@bionature.sk

Aktuálne informácie

 ______________

Facebook

Twitter

RSS

© Copyright 2013 Green Medical, s.r.o., Všetky práva vyhradené.